Kiemelt hírek

TAO Határozat 2017

Ügyintézés helye: Magyar Jégkorong Szövetség, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Magyar...

TAO Határozat

Ügyintézés helye: Magyar Jégkorong Szövetség, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Magyar...

TAO határozat

TAO határozat

Jóváhagyó Végzés TAO sportfejlesztési program végrehajtására. Ügyintézés helye: Magyar Jégkorong...

I. Méri Janka Emléktorna

I. Méri Janka Emléktorna

Ezüstérmes Csapatunk! Május 06-07-i hétvégén a KMH Budapest által szervezett I. Méri Janka...

B.Ú.É.K.

B.Ú.É.K.

SZERENCSÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

 • TAO Határozat 2017

  2017. november 29. szerda, 12:27
 • TAO Határozat

  2017. november 29. szerda, 12:24
 • TAO határozat

  TAO határozat

  2017. május 19. péntek, 06:00
 • I. Méri Janka Emléktorna

  I. Méri Janka Emléktorna

  2016. május 09. hétfő, 09:40
 • B.Ú.É.K.

  B.Ú.É.K.

  2014. december 31. szerda, 06:26

Üdvözli Önt a

Angels Női Jégkorong Sportegyesület
Hivatalos Honlapja!

Menetrend:
11.02. Angels - Marilyn B
11.09. White Sharks - Angels
11.16. Sportország SC - Angels
11.23. Angels - Marilyn C
12.07. Szf Vadmacskák - Angels
12.14. Marilyn B - Angels
01.04. Angels - White Sharks
01.11. Angels - Sportország SC
01.18. Marilyn C - Angels
01.25. Angels - Szf. Vadmacskák

 

NŐI bajnokság VERSENYKIÍRÁS  (Lebonyolítás )  

Csapat nevezést leadott sportszervezetek:   
1. Angels NJSE
2. Marilyn HC
3. Marilyn HC B
4. Marilyn HC C
5. Sportország  SC
6. Székesfehérvári Vadmacskák
7. Vasas SC
8. White Sharks  

A város szép számban megmozdult az idei Őszi Futóversenyen, ahol lányaink is képviselték a csapatot. Idén nem a helyezésért futottak, hanem ahogy a futam neve is jelzi, „Fuss az egészségedért”.

Ügyintézés helye: Magyar Jégkorong Szövetség, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Magyar Jégkorong

Szövetség)

Ügyszám (kérelem azonosító): KE09015/2017/MJSZ Ügyintéző: Klem Erzsébet

Telefon: +36 1 325 1733

Ügyiratszám: KE09015/2017/MJSZ-4

Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyása

Kováts András részére

ANGELS Női Jégkorong Sportegyesület

2400 Dunaújváros, Váci M. utca 4. III/4.

 

 

A Magyar Jégkorong Szövetség (a továbbiakban: MJSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány- csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő

 

 

 

HATÁROZATOT.

 

 

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a/az ANGELS Női Jégkorong Sportegyesület (székhely: 2400 Dunaújváros, Váci M. utca 4. III/4., adószám: 18492329-1-07, a továbbiakban: Kérelmező), hogy a 2017.04.28 napján indult, 2017/18 támogatási időszakot érintő sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben jóváhagyom:és ezzel egyidejűleg intézkedem a sportfejlesztési program nyilvántartásba vételéről.

 

 

Jogcím

Támogatás összesen

Támogatás szakmai része

1%

Közreműködői díj

Önerő

Szakmai ráfordítás összesen

Ráfordítás összesen

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás nevelési feladatok támogatása

7 423 995 Ft

7 201 277 Ft

74 239 Ft

148 479 Ft

824 889 Ft

8 026 166 Ft

8 248 884 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

7 423 995 Ft

7 201 277 Ft

74 239 Ft

148 479 Ft

824 889 Ft

8 026 166 Ft

8 248 884 Ft

 

 

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MJSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.

 

 

A Kérelmező részére végzett közigazgatási hatósági feladatokért külön jogszabályban meghatározott 10000 Ft, azaz tízezer  ötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj megfizetése 2017.04.28. napján, átutalással megtörtént.

 

 

INDOKOLÁS

 

 

A Kérelmező 2017.04.28 napján, KE09015/2017/MJSZ számon a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmet terjesztett elő.

 

 

A TAO törvény 22/C §-a rendelkezik a látvány csapatsportok támogatásának adókedvezményéről, valamint a támogatott szervezetek általi sportcélú támogatás igénybevételének feltételeiről.

 

 

A Rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva -, annak tervezett megvalósítását megelőzően  a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.

 

 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelem hiányosan került benyújtásra, ezért a Kérelmezőt

2017.06.01. napján KE09015/2017/MJSZ-2 számon hiánypótlásra szólítottam fel. A Kérelmező a 2017.07.17. napján a hiánypótlásnak eleget tett.

 

 

 

Eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott program összhangban van a Magyar Jégkorong Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával, továbbá hiánytalanul tartalmazza a szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat.

 

 

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy sportszervezetek a jogszabályi feltételek fennállása esetén kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerinti eljárást lefolytatni a sportfejlesztési program megvalósításával összefüggésben.

 

 

A hivatásos sportszervezeteknél a tárgyi eszköz beruházás, felújítás, a személyi jellegű ráfordítás, és a képzés jogcímek, valamint azon sportszervezeteknél, amelyek hivatásos sportolót alkalmaznak, vagy amelyek beruházása esetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei, a tárgyi eszköz beruházás, felújítás és a képzés jogcímek vonatkozásában össze kell számítani az alap támogatás és a támogatási szerződés keretében megfizetett kiegészítő támogatások, illetve a helyi, regionális, állami vagy uniós támogatások összegét. Ezek együttesen nem haladhatják meg a társasági Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e) pontjai szerinti mértéket.

 

 

Ha a támogatott szervezet a Tao tv. 30/I. §-a értelmében Európai Bizottság látvány-csapatsport támogatási rendszert jóváhagyó határozatának hatálya alá tartozik –  azaz, ha a nem hivatásos sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz, vagy amelyek beruházása esetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei  – a tárgyi eszköz beruházás, felújítás és a képzés jogcímek vonatkozásában a – támogatás és a saját forrás összege mellett – támogatási szerződés keretében kapott kiegészítő támogatás összegével is köteles a Kormányrendeletben foglaltak szerint elszámolni.

 

 

Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.

 

 

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

 

 

Határozatom a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-án, a látványcsapat-sport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeleten alapul.

 

 

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 10000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.

 

 

 

Az eljáró hatóság hatáskörét és illetékességét a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényen, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (2) bekezdés f) pontja, a látvány csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének 2.pontja szabályozza.

 

 

 

 

Tájékoztatom, hogy 1) a Ket. 33. § (3) bekezdés c) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő 2) a Ket. 33. § (3) bekezdés d) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele a szakhatóság eljárásának időtartama,

 

 

 

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f)

pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.

 

 

 

A fellebbezési jogot a Ket. 100. § (1) bekezdése, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4)

bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. § (1) – (3) bekezdése határozza meg.

 

 

 

 

Budapest, 2017.09.01.

 

 

 

Kovács Zoltán

Szakmai alelnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kérelmező
 2. Irattár

Következő meccs

Csatlakozz!

Tabella

Team
Played Points
1 MAC Marilyn 9 14
2 Angels Női Jégkorong SE 10 8
3 White Sharks 10 0

Belépés

Támogatónk

Dunaújváros Megye Jogú Város Önkormányzata